/ 3 نظر / 5 بازدید
فائزه

غنیمت دان امروز را که زندگی واقعی همین است و همین خواهد ماند تمام واقعیت ها و حقایق هستی تو همچون برومندی ها افتخارات،کامیابی ها ودرخشندگی ها همگی در مسیر کوتاه و جریان زود گذر ان خوابیده است گذشته،خیال و آینده رویایی بیش نیست هر آن که قدر امروز را دانست خاطره ی دیروز را با خوش بینی تلقی خواهد کرد و رویای فردا را با امیدواری پس امروز را غنیمت دان و از ته دل فریاد کن سلام بر سپیده دم [گل]

سلام

رنگ رخساره خبر میدهد از ...

عکس زیباییه عزیزم