عکس های من

اینجا وبلاگ عکس است.خوش آمدید

[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

.

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠٦ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥٧ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۳:۱٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

شب به هم در شکند  زلف چلیپایی را

صبحدم سر دهد انفاس مسیحایی را

 

رنگ رویا زده ام برافق دیده و دل

تا تماشا کنم آن شاهد رویایی را

 

از نسیم سحر آموخته ام و شعله شمع

رسم شوریدگی و شیوه شیدایی را

 

جان چه باشد که به بازارتو آرد عاشق

قیمت ارزان نکنی گوهر زیبایی را

 

شب به مهتاب رخت بلبل و پروانه و گل

شمع بزم چمنند انجمن آرایی را

 

صبح سر میکشد از پشت درختان خورشید

تا تماشا کند این بزم تماشایی را

[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

تقدیم به تجسم عشق ناب در زمین..برای آنکه  سراسر وجودش گرمای مهر است..

تقدیم به ستاره های عمر ما..تقدیم به تمام مادران زمین..

و تقدیم به مادرم....پریزاد من

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٤٦ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۳٦ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٢٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٧:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٧:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٧ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥۳ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:۳۳ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٢۳ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٢۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:۱۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٦:٠۳ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٥:٥٩ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٥:٥٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

 

بزن که سوز دل من به ساز میگویی

ز ساز دل چه شنیدی که باز میگویی

 

نوای ساز تو خواند ترانه توحید

حقیقتی به زبان مجاز میگویی

به یاد زیباترین روز زندگیم:اولین روز از اردی بهشت 90...

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل..1390

[ سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..بابل..1390

[ سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل..1390

[ سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۳:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران...بابل..ارتفاعات البرز..1390

[ شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۳:٠٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٢:٥٤ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..بابل..1390

[ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٩:۱٧ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..بابل..1390

[ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..بابل..1390

[ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠٠ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن...بابل..1390

[ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ۸:٥۳ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..بابل..

[ دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٩:۳٤ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل..

[ دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٩:٢٥ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..ارتفاعات البرز..بابل..تابستان 90

[ دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٩:۱٩ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران...بابل..ارتفاعات البرز..تابستان 90

[ دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٩:۱٠ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل..ارتفاعات البرز

[ دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۸:٤٩ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل.. بند پی...روستای ییلاقی شیخ موسی

[ دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۸:۳۳ ‎ق.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل...بهمن 90..لحظات بارش برف

[ دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندارن..بابل...بهمن 90..گل "فیل"

[ دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل...بهمن 90

[ دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٠٧ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران...بابل...بهمن 90

گل " پامچال"

[ دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران...بابل...بهمن 90

[ دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

گل ِ زیبای " فراموشم مکن"

مازندران...بابل..

[ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۳:٠۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

بهمن 90...بابل

[ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

ونوشه ..گل زیبای زمستان...

مازندران..بابل..بهمن 90

[ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مازندران..بابل..بهمن 90

[ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

گل " نگون سار"..مازندران...بابل..ارتفاعات البرز..

[ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۱:٥٥ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

نقره شبنم...بابل..ارتفاعات البرز..

[ یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ۱:۳٥ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

ضرب المثل " مثل کوه پشت هم ایستادن"

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ٢:٢٢ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ۱:٥۸ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

آبرنگ بهشت

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

به اینن صحنه که پس از پایان باران بوجود می آید در مازندران لبخند خورشید می گویند

[ شنبه ۳ دی ۱۳٩٠ ] [ ۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ نگار و بهار ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه